ثبت نام کارگاه بیوانفورماتیک

توضیحات کامل دوره در این بخش قرار میگیرد.