پزشکی ترمیمی چیست؟

 

شاید در نگاه اول، معنای پزشکی ترمیمی را اصلاع عیوب بافتها بدانیم؛ اما این توضیح بسیار مختصر و ساده است.

با گشت و گذاری در شهر، به تابلوهای مطبهای پزشکان بسیاری برخورد میکنیم که پسوند “پزشکی ترمیمی” را با خود یدک

میکشند (گرچه در بعضی موارد، این پسوند، تنها جنبۀ تبلیغی دارد!.) در این قسمت، قصد داریم که با آن آشنایی دقیقتری

و بیشتری با پزشکی ترمیمی پیدا کنیم و پس از آن در پستهای بعدی سایت، با کاربردهای دقیقتر و جالبتر آن آشنا

شویم!

شاخههای اصلی پزشکی ترمیمی:

پزشکی ترمیمی ( ،)regenerative medicineدارای شاخههای متعددی مثل جراحی، پیوند عضو ( مانند

هایartificial hips  میباشد. اهمیت این موضوع زمانی آشکار میشود کهbiomaterial scaffolds ) وartificial hips

قرار گرفته درون بدن را با artificial hipsهای تولید شده با استفاده از این روش مقایسه کنیم. metal hipsهایی که قبلا

استفاده میشدند، پس از گذشت مدت زمانی، دچار شکنندگی و نرمی میشدند و کارای اولیۀ خود را از دست میدادند؛ اما

امروزه با استفاده از مهندسی بافت و ایجاد داربستهایی برای  ،stem cellsاین مشکل حل شدهاست. در توضیح سادهتر،

هدف پزشکی ترمیمی، ساخت یا جایگزین کردن سلولها، بافتها یا اندامهای انسان است، بهطوری که بخش مربوطه

کارکرد معمول و طبیعی خود را بهدست بیاورد.

نقش در پیوند بافت و اعضا:

پزشکی ترمیمی، میتواند جایگزین مناسبی برای پیوند بافت از شخصی به شخص دیگر نیز باشد. پیوند بافت یا

عضو، نیاز به استفاده از داروهای سرکوب کنندۀ دستگاه ایمنی شخص است که فرد را بسیار مستعد عفونتها و سرطانها

میکند، اما با استفاده از این شاخه از پزشکی، میتوان از وقوع این مشکل جلوگیری کرد.

استفاده از سلولهای بنیادی:

تمرکز اصلی پزشکی ترمیمی، بر استفاده از سلولهای انسانی مانند سلولهای سوماتیک، بنیادی بالغ ( adult

افراد بالغ میتوانpluripotent cells ) است. با تغییر و دستکاریembryo-derived cells( ) و جنینیstem cells

سلولهای جدیدی نیز تولید کرد. لازم به ذکر است به دلیل مشکلات اخلاقی، استفاده از سلولهای جنینی محدود

شدهاست. در نتیجۀ استفاده از pluripotent cellsهای بالغ، میتوان بر محدودیت ایجاد سلولهای مختلف بدن غلبه

کرد.

استفادههای تجاری:

در حال حاضر، پزشکی ترمیمی، علمی نوپا میباشد و طبیعی است که دچار شکستهایی در طول مسیر خود شود؛

عمدۀ استفاده از این علم در حال حاضر، استفادۀ تجاری و تبلیغاتی است. محصولات پوستی مثالی واضح از این موضوع

میباشد.

شرکتهای استارتآپی این حوزه:شرکتهای استارتآپی حوزۀ بیوتکنولوژی، تمرکز و هزینۀ زیادی بر روی این علم دارند. تغییرات پروتئینی و

مولکولی در سلولهای انسانی، ممکناست اختلال در کار آن سلولها و نتیجتا بدن انسان شود؛ بنابراین استفاده از

سلولهای سایر پستانداران برای تولید پروتئینهای انسانی و ایجاد بانکهای سلولی از گونههای مختلف ()cell banking

در دستور کار این شرکتها بوده است؛ اما با پیشرفتهای فرهنگی جامعه دربارۀ استفاده از مواد تولید شده توسط مهندسی

ژنتیک و بافت، شرکتهای بیشتری از این تکنیک بر روی سلولهای انسانی بهره خواهند برد.

شرکتهای داروسازی، از  embryonic stem cellبرای تولید داروهای جدید و انجام toxicology studies

استفاده میکنند و در استفاده از تغییرات بیوتکنولوژی احتیاط میکنند تا دیدگاهی منفی عموم برای خود ایحاد نکنند. این

شرکتها استفاده از  gene transfectionرا به شدت کنترل شده انجام میدهند؛ اما شرکتهای استارت آپی در حال

استفاده از سلولهای بنیادی، میتوانند میزان مادۀ دارویی بیشتری را در مدت زمان کمتری تولید نمایند.

استفاده از ژنتراپی و سلول درمانی:

همچنین بین  gene therapyو پزشکی ترمیمی، ارتباط فزاینده و نزدیکی وجود دارد. در این روش، ژنهای

مدنظر در ژنوم سلول جایگذاری میشود و پس از تعیین کارایی آن، به بدن وارد میشود. ژن تراپی، شاخۀ گسترده و

بسیار مهمی در کارکرد پزشکی ترمیمی میباشد.

در سلول درمانی یا بهعبارت دیگر،  ،Cell Therapyژنها را درون سلولهای خاصی قرار داده و پس از تعیین

بیخطری آن، سایر سلولهای مشابه را به درون بدن بیمار وارد میکنیم.

در سایر کشورها:

در کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس، پزشکی ترمیمی علمی بسیار شفاف میباشد و اطلاعات پژوهشها و

تحقیقات، به راحتی در اختیار عموم قرار میگیرد. این علم، تحت کنترل شدید دولت و سایر سازمانهای مرتبط با این

علم میباشد.

آیندۀ این علم:

آیندۀ این علم بسیار روشن خواهد بود و دانشمندان در تلاش برای استفاده از آن در درمان بیماریهایی مانند

مشکلات قلبی و عروقی، دیابتهای وابسته به انسولین، ضایعات نخاعی، پارکینسون و آلزایمر هستند. در قسمتهای

بعدی با ما همراه باشید تا نمونههایی از این علم را برای شما شرح دهیم!

https://www.futuremedicine.com :منبع

تصــــــــــــــویر زمینه

نویسنــــــــــــــــــــــده

ایمان روستا

فـــــهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

BIOVERSE