کارگاه های انجمن بیوتک

نقش یک کنفرانس علمی گرد هم آوردن متخصصان در یک زمینه خاص برای بحث، تبادل نظر و انتقال دانش جدید به سایر متخصصان به منظور انتشار دستاورد یک حوزه خاص در یک حوزه علمی تعریف شده است.
در نتیجه یک کنفرانس علمی می‌توان برنامه‌ای از فعالیت‌ها را با هدف ارتقای اجرای یک دانش علمی خاص یا انجام تحقیقات جدید در این زمینه یا در حوزه دیگری در یک حوزه علمی خاص اتخاذ کرد.