نشریه اومیکس

نشریه علمی-تخصصی اومیکس از اساتید، دانشجویان و علاقه مندان در سراسر کشور برای ارسال مقالات علمی در زمینه بیوتکنولوژی کشاورزی دعوت به عمل می آورد.
نشریه اومیکس توسط انجمن بیوتکنولوژی کشاورزی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یزد بنیان گذاری شد و هدف اصلی آن اطلاع رسانی و نشر اطلاعات به روز در زمینه بیوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک، ایمنی زیستی و سایر علوم مربوط می باشد