کارگاه استخراج پروتئین از بافت جانوری و ژل الکتروفورز SDS-PAGE

کارگاه استخراج پروتئین با دکتر مجید مهدوی تاریخ 15 مرداد

لینک جلسه برای شما ارسال خواهد شد.